Vyber osob k rote HUMINT - 102. průzkumný prapor Prostějov

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Články

„Výběr osob“ k rotě HUMINT

Velitel 102. průzkumného praporu vyhlašuje „Výběr osob“ na systemizovaná místa:


Mladší specialista   - hodnost rotmistr


„Výběr osob“ se uskuteční v posádce Prostějov v termínu:


20. – 22. června 2018


Organizační pokyny k výběru osob na jednotku HUMINT

     

1) Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběru na jednotku HUMINT:

Vzdělání

 • U hodnostního sboru praporčíků min. středoškolské s maturitou.

Nezbytná praxe

 • Minimální praxe v AČR 2 roky.

 • Zdravotní klasifikace „A“.

 • Předpoklady pro získání bezpečnostní prověrky na stupeň „Tajné“.

 • Splněné výroční přezkoušení z tělesné přípravy za rok 2018 s hodnocením min. „dobře“.  

Profesní znalosti a dovednosti

 • Pokročilá znalost práce s výpočetní technikou (Microsoft Office).

 •  Pokročilá znalost Anglického jazyka slovem i písmem (min. úroveň SLP 2222).

 •  Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil sk. V-B (popř. V-C).

Další předpoklady

 • Bez kázeňských deliktů, netrestán.

 •  Znalost dalšího jazyka výhodou.

 •  Zkušenost z nasazení v zahraniční operaci výhodou.

 •  Ochota individuálního zvyšování jazykových schopností a dalšího vzdělávání.

 •  Zájem o dlouhodobější setrvání v této odbornosti v rámci

 • AČR.

2) Rozsah výběru osob:

Výběr osob bude zpravidla organizován ve dvou dnech. První den bude organizováno psychodiagnostické vyšetření a písemné testy z odborných a všeobecných znalostí. Druhý den budou následovat modelové situace a strukturovaný pohovor s výběrovou komisí. Výběr je možné v případě potřeby rozšířit na tři dny (zejména z důvodu vyššího počtu uchazečů), přičemž konkrétní způsob a délka výběru bude uvedena v Nařízení velitele 53. pPzEB k provedení výběru minimálně 1 měsíc před jeho provedením.

a) Psychodiagnostické vyšetření

Psychodiagnostické vyšetření řídí určený psycholog. Vyšetření obsahuje postupy, operace
a metody, jejichž cílem je vytvořit osobností profil vyšetřované osoby.

Testová baterie obsahuje hlavní typy testovacích metod:


testy inteligence – test struktury inteligence;

výkonnostní testy – testy rozumových a poznávacích schopností, testy pozornosti, testy rozhodování v časové tísni, testy paměti;
testy osobnosti a projektivní metody – testy struktury osobnosti, dotazníky a posuzovací stupnice zaměření na osobností charakteristiky;
speciální metody – anamnestický dotazník, písemný projev na dané téma (sebereflexe, motivace).


b) Písemný test z odborných a všeobecných znalostí

Test odborných znalostí zjišťuje všeobecnou orientaci uchazečů ve zpravodajských pojmech
a terminologii – test vychází z informací uvedených ve vojenské doktríně „Zpravodajství z lidských zdrojů na operačním a taktickém stupni v podmínkách AČR“ (PUB-20-63-02). Test všeobecných znalostí je zaměřen na témata z oblasti aktuálního geopolitického
a bezpečnostního dění.

c) Modelové situace

Uchazeči v rámci výběru absolvují modelové situace. Modelové situace mají za cíl identifikovat chování uchazečů v situacích, které mohou v rámci výkonu jejich činnosti
na pozici specialista HUMINT potenciálně nastat. Modelové situace jsou zaměřeny na práci s výpočetní a fotografickou technikou, komunikaci v anglickém jazyce, vedení efektivní komunikace s druhou osobou, zpracování zpravodajského hlášení atd.


d) Závěrečný pohovor

V závěrečné části výběru budou uchazeči v průběhu pohovoru hodnoceni odbornou komisí. Důraz bude položen na identifikaci jejich kvalifikačních a odborných předpokladů pro výkon činnosti, stanovení úrovně motivace a budou diskutovány otázky týkající se jejich potenciálního služebního zařazení.


Zájemci zašlou profesní životopis vygenerovaný z ISSP a stručný motivační dopis faxem na číslo +420 973 411 719 nebo na email humint@army.cz, a to nejpozději do 8. 6. 2018). Dokumenty zasílané faxem označit „RH – výběr“.  V životopise uvést kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefon, případně ŠIS.

Všichni uchazeči budou telefonicky kontaktováni a informováni o jejich pozvání k výběru osob.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte zavolat na uvedená telefonní čísla:

Velitel roty HUMINT: 411 360, 602 568 076
Vedoucí praporčík roty HUMINT: 411 361
Personální skupina: 411 110

    Po vyhodnocení všech životopisů budou perspektivní uchazeči (v závislosti na splnění vstupních požadavků) telefonicky pozváni k účasti na „Výběru osob“, a to nejpozději do 13. 6. 2018. V případě, že uchazeč nebude kontaktován, „Výběru osob“ se neúčastní.

Před zahájením řízení uchazeč předloží: osobní doklady, originál osvědčení

o bezpečnostní prověrce, originál osvědčení o dosažení jazykové úrovně podle normy SLP STANAG 6001 ze všech jazyků, které uchazeč ovládá, osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil sk. V-B (popř. V-C). Dále s sebou: psací potřeby, vodu.

Vstupní požadavky a kritéria na pozice Mladší specialista a Starší pracovník – specialista:


1.

Vzdělání

 • středoškolské s maturitou

2.

Psychodiagnostické vyšetření

 • úspěšné absolvování psychodiagnostického vyšetření, které bude probíhat u 102. průzkumného praporu v Prostějově v rámci „Výběru osob“

3.

Jazykové znalosti

 • znalost anglického jazyka (min. získaná úroveň SLP 2222)

 • znalost dalšího jazyka výhodou

4.

Test

 • odborných znalostí dle doktríny zpravodajství AD-2

 • všeobecného rozhledu

5.

Zahraniční operace

 • výhodou

6.

Délka služby v AČR nebo jiných ozbrojených sil ČR

 • min. 2 roky

7.

Odborné předpoklady

 • všeobecný informační přehled

 • uživatelská znalost práce s výpočetní, foto a video technikou včetně zpracování výstupů výhodou

 • osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil sk. V-B (popř. V-C)

 • splněné kvalifikační předpoklady na dané systemizované místo

8.

OUI

 • předpoklad pro vydání osvědčení pro seznamování se s utajovanými informacemi do stupně „TAJNÉ“

9.

Jiné předpoklady

 • ochota individuálního zvyšování odborných a jazykových znalostí

 • samostatnost, komunikativnost

 • nasazení v zahraničních operacích

     Ubytování: na posádkové ubytovně Prostějov. Ubytování objednávat individuálně. Telefonní kontakty na správce ubytovny: +420 973 411 162 (alcatel), +420 973 411 394 (alcatel), služební mobilní tel. +420 602 551 288. Parkování soukromých motorových vozidel je možné před objektem kasáren.

Ústroj: oděv vzor 95, baret (dle druhu vojska).


O výsledku bude uchazeč písemně informován na uvedenou kontaktní adresudo 1 měsíce od absolvování.


   Uchazeči, kteří ve výběru osob uspějí, a nebude jim z kapacitních důvodů nabídnuto systemizované místo na jednotce, budou zařazeni do evidence uchazečů na personálním oddělení 53.pPzEB a v případě potřeby budou osloveni.

V případě dalších dotazů volejte +420 973 411 366 nebo sl. tel. +420 602 568 076.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky